Admission Open for CBSE School

REGISTRATION
FORM

CBSE Result (2023-24)

School Toppers Class - X

tapashya Gupta

96.8%

ishan arya

96.8%

ayush kumar

96.2%

yeshi adhana

96%

Aastha Manish Tinkhede

95.6%

umama naiyer

95.2%

Srishti Srivastav

95.2%

arindam roy

95%

tarun sikarwar

94.6%

sahil kumar

94%

rahul mishra

94%

ankit pal

93.8%

manisha kami

93.4%

yash pal

93.2%

shruti chauhan

93%

nikki singh

92.8%

samiksha mishra

92.8%

Rudraksh Kandadari

92.6%

aryan goel

92%

aman panday

91.8%

saksham gupta

91.8%

aditya dhankar

91.4%

shambhavi anand

91.2%

priya baisoya

91.2%

shivam mishra

91%

CBSE Result( 2023-24 )

subject Toppers Class - X

Mathematics

ishan arya

x-a

100%

arindam roy

x-b

99%

ayush kumar

x-d

97%

umama naiyer

x-a

96%

tapashya Gupta

x-c

96%

aditya dhankar

x-a

95%

aryan goel

x-a

95%

shivam

x-a

95%

Aastha Manish Tinkhede

x-b

95%

yeshi adhana

x-b

95%

ankit pal

x-c

95%

rahul mishra

x-c

95%

samiksha mishra

x-c

95%

sahil kumar

x-c

95%

tarun sikarwar

x-c

95%

shambhavi anand

x-d

95%

Science

ishan arya

x-a

99%

yeshi adhana

x-b

98%

tapashya gupta

x-c

98%

ayush kumar

x-d

96%

aditya Dhankar

x-a

95%

shivam mishra

X-A

95%

umama naiyer

x-a

95%

Aastha Manish Tinkhede

x-b

95%

ankit pal

x-c

95%

rahul mishra

x-c

95%

samiksha mishra

x-c

95%

sahil kumar

x-c

95%

tarun sikarwar

x-c

95%

Social Science

ishan arya

x-a

99%

Aastha Manish Tinkhede

x-a

99%

samiksha mishra

x-c

99%

ayush kumar

x-d

99%

aryan goel

x-a

98%

tapashya gupta

x-c

98%

manisha kami

x-c

97%

saksham gupta

x-c

97%

srishti srivastav

x-d

97%

tarun sikarwar

x-c

97%

umama naiyer

x-a

97%

shambhavi anand

x-d

96%

rahul mishra

X-C

96%

shivam mishra

X-A

95%

sahil kumar

X-c

95%

Information Technology

Aastha Manish Tinkhede

X-b

97%

sahil kumar

x-c

96%

umama naiyer

X-A

95%

yeshi adhana

x-b

95%

yash pal

x-c

95%

Srishti Srivastav

x-d

95%

English

Srishti Srivastav

x-d

96%

yeshi adhana

X-b

96%

Srishti Srivastav

x-d

96%

Aastha Manish Tinkhede

x-b

95%

manisha kami

x-c

95%

priya baisoya

x-d

95%

Hindi

tapashya gupta

x-c

99%

rahul mishra

x-c

98%

Srishti Srivastav

x-d

98%

sahil kumar

x-c

97%

aryan goel

X-C

97%

yeshi adhana

x-b

96%

ayaush kumar

x-d

96%

kanika yadav

x-d

96%

ishan arya

X-A

94.6%

ankit pal

x-c

95%

nishu sharma

x-c

95%

shambhavi anand

X-C

95%

tarun sikarwar

x-d

95%

CBSE Result (2023-24)

School Toppers Class - xii

ayaan kushwah

96.6%

Science stream

riya

96%

commerce stream

asuthosh rishabh

94.2%

humanities stream

peehu sharma

93.4%

Science stream

mahesh kumar

93%

Science stream

payal kumari

92%

humanities stream

Bhumika yadav

91%

commerce stream

CBSE Result( 2023-24 )

subject Toppers Class - Xii

ayaan kushwah

97%

chemistery

xii-b

Riya

98%

accounts

xii-c

Mayank Raghav

98%

Physical Education

xii-b

Ayaan Kushwaha

98%

English

xii-b

Ansh Sudharas

97%

computer science

xii-a

Riya

97%

economics

xii-c

ansh sudharas

97%

English

xii-a

Nisha pal

96%

physical education

xii-b

Sonu Jha

97%

English

xii-c

Arnav Jain

96%

English

xii-d

ashutosh rishab

96%

geography

xii-d

vishal singh mangla

96%

informatics practices

xii-d

ayaan kushwah

96%

physics

xii-b

ayaan kushwah

97%

Computer Science

xii-b

Arpit

96%

English

xii-b

gungun kumari

96%

physical education

xii-c

arnav jain

96%

English

xii-d

ashish singh

96%

physical education

xii-c

shalini

96%

physical education

xii-d

arpit

96%

physical education

xii-b

Gaurav sharma

96%

english

xii-b

mahesh kumar

96%

biology

xii-a

muskan chouhan

96%

english

xii-c

aryan sukla

95%

biology

xii-a

Peehu sharma

95%

chemistry

xii-a

riya

95%

business studies

xii-c

payal kumari

95%

geography

xii-d

ashwani yadav

95%

english

xii-b

prateek tomer

95%

english

xii-b

tanya kanoujiya

95%

english

xii-b

unnati chouhan

95%

english

xii-b

himanshu sharma

95%

economics

xii-c

riya

95%

english

xii-c

ayaan kushwah

95%

maths

xii-b

Ashish Singh

91%

Biology

CBSE Result (2023-24)

School Toppers Class - X

tapashya

96.8%

ishan arya

96.8%

ayush kumar singh

96.2%

yeshi adhana

96%

aastha tinkkhede

95.6%

shristi srivastav

95.2%

umma naiyer

95.2%

arindam roy

95%

tarun sikarwar

94.6%

sahil kumar

94%

rahul mishra

94%

ankit pal

93.8%

manisha kami

93.4%

yash pal

93.2%

shruti chauhan

93%

nikki singh

92.8%

samiksha mashra

92.8%

aryan goel

92%

aman panday

91.8%

sakhham gupta

91.8%

aditya dhankar

91.4%

shambhavi anand

91.2%

priya baisoya

91.2%

shivam mishra

91%

CBSE Result( 2023-24 )

subject Toppers Class - X

Mathematics

ishan arya

x-a

100%

arindam roy

x-b

99%

ayush kumar singh

x-d

97%

umma naiyer

x-a

96%

tapashya

x-c

96%

aditya dhankar

x-a

95%

aryan goel

x-a

95%

shivam mishra

x-a

95%

aastha tinkkhede

x-b

95%

yeshi adhana

x-b

95%

ankit pal

x-c

95%

rahul mishra

x-c

95%

samiksha mishra

x-c

95%

sahil kumar

x-c

95%

tarun sikarwar

x-c

95%

shambhavi anand

x-d

95%

Science

ishan arya

x-a

99%

yeshi adhana

x-b

98%

tapashya gupta

x-c

98%

ayush kumar singh

x-d

96%

aditya Dhankar

x-a

95%

shivam mishra

X-A

95%

umama naiyer

x-a

95%

aastha tinkkhede

x-b

95%

ankit pal

x-c

95%

rahul mishra

x-c

95%

samiksha mishra

x-c

95%

sahil kumar

x-c

95%

tarun sikarwar

x-c

95%

Social Science

ishan arya

x-a

99%

aastha tinkhede

x-a

99%

samiksha mishra

x-c

99%

ayush kumar singh

x-d

99%

aryan goel

x-a

98%

tapashya gupta

x-c

98%

manisha kami

x-c

97%

saksham gupta

x-c

97%

srishti srivastav

x-d

97%

tarun sikarwar

x-c

97%

umama naiyer

x-a

97%

shambhavi anand

x-d

96%

rahul mishra

X-C

96%

shivam mishra

X-A

95%

sahil kumar

X-c

95%

Imformation Technology

aastha tinkhede

X-b

97%

sahil kumar

x-c

96%

umama naiyer

X-A

95%

yeshi adhana

x-b

95%

yash pal

x-c

95%

srishti srivastav

x-d

95%

English

yeshi adhana

X-b

96%

srishti srivastav

x-d

96%

aastha tinkhede

x-b

95%

manisha kami

x-c

95%

priya baisoya

x-d

95%

Hindi

tapashya gupta

x-c

99%

rahul mishra

x-c

98%

shrishti srivastav

x-d

98%

sahil kumar

x-c

97%

aryan goel

X-C

97%

yeshi adhana

x-b

96%

ayaush kumar singh

x-d

96%

kanika yadav

x-d

96%

ishan arya

X-A

94.6%

ankit pal

x-c

95%

nishu sharma

x-c

95%

shambhavi anand

X-C

95%

tarun sikarwar

x-d

95%

CBSE Result (2023-24)

School Toppers Class - xii

ayaan kushwah

96.6%

Science stream

riya

96%

commerce stream

asuthosh rishabh

94.2%

humanities stream

pihu sharma

93.4%

Science stream

mahesh kumar

93%

Science stream

payal kumari

92%

humanities stream

Bhumika yadav

91%

commerce stream

CBSE Result( 2023-24 )

subject Toppers Class - Xii

sonu jha

97%

English

xii-c

Riya

97%

economics

xii-c

ayaan kushwah

97%

chemistry

xii-b

ansh sudharas

97%

English

xii-a

ashutosh rishab

96%

geography

xii-d

vishal singh mangla

96%

informatics practices

xii-d

Nisha pal

96%

physical education

xii-b

ayaan kushwah

96%

physics

xii-b

Arpit

96%

English

xii-b

gunjan kumari

96%

physical education

xii-c

arnav jain

96%

English

xii-d

ashish singh

96%

physical education

xii-c

shalini

96%

physical education

xii-d

arpit

96%

physical education

xii-c

Pihu sharma

95%

chemistry

xii-a

riya

95%

business studies

xii-c

aryan sukla

95%

biology

xii-a

mahesh kumar

96%

biology

xii-a

himanshu sharma

95%

economics

xii-c

payal kumar

95%

geography

xii-d

ashwani yadav

95%

english

xii-b

Gaurav sharma

96%

english

xii-b

prateek tomer

95%

english

xii-b

tanya kanoujiya

95%

english

xii-b

unnati chouhan

95%

english

xii-b

muskan chouhan

96%

english

xii-c

riya

95%

english

xii-d

ayaan kushwah

95%

maths

xii-b

Scroll to Top